Дербес деректерді пайдалану туралы келісім
«WTO» ақпараттық жүйелер орталығы» ЖШС (бұдан әрі — «Оператор») интернет-ресурста көрсетілген адрес бойынша дербес деректерді сақтауды және пайдалануды жүзеге асырады https://learning.toowto.kz/ (әрі қарай-" Интернет-ресурс"), ал Интернет - ресурсты пайдаланушы (әрі қарай – "Пайдаланушы") осы келісімге (әрі қарай - Келісім) сәйкес дербес деректерді ұсынады. Келісіммен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Интернет-ресурстың қызметтерін пайдалануды тоқтатуға міндеттенеді.
1.Келісім мәні
1.1.Осы Келісім Интернет-ресурста тіркелген жағдайда Интернет-ресурсты Пайдаланушының дербес деректерін жинауды, өңдеуді және пайдалануды реттейді.
1.2.Дербес деректерді жинау Пайдаланушы осы Келісімге қосылғаннан кейін ғана жүргізіледі. Пайдаланушы жеке деректерді тек өз еркімен ұсынады.
1.3. Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын сақтау Пайдаланушы осы деректерді ұсынған сәттен бастап қамтамасыз етіледі.
1.4. Пайдаланушының дербес деректерін Интернет-ресурста қызмет көрсету шарттарына қайшы келетін мақсаттарда пайдалануға болмайды. Дербес деректерді мүліктік және (немесе) моральдық зиян келтіру, Қазақстан Республикасының заңдарында кепілдік берілген құқықтар мен бостандықтарды іске асыруды шектеу мақсатында пайдалануға жол берілмейді.
1.5. Тіркеле және Интернет-ресурсты пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарымен өзінің келісімін білдіреді.
2. Дербес деректердің ұғымы және құрамы
2.1. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының 1 бабының 2 тармағына сәйкес осы Келісім шеңберінде дербес деректер мынадай ұғымды білдіреді: "Дербес деректер – мәліметтер негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тiркелген мәліметтер".
2.2. Дербес деректердің құрамы және өңделуі:
2.2.1. Жеке тұлғалар – осы интернет-ресурстың/мобильді қосымшаның тіркелген пайдаланушылары үшін: тегі, аты, әкесінің аты, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта адресі.
2.3. Интернет-ресурста тіркелу арқылы осы Келісімді қабылдай отырып, Пайдаланушы тіркеу кезінде берілген дербес деректерін (оның ішінде тіркеуден кейін өзгертілген/өңделген деректерді) Оператордың өңдеуіне өзінің келісімін растайды. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының 1 бабының 12 тармағына сәйкес: «Дербес деректерді өңдеу - дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесiздендiруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған iс-әрекеттер».
Оператордың құқықтары мен міндеттері
3.1. Оператордың міндеттері:
1)Интернет-ресурста/ мобильді қосымшада қызмет көрсету үшін қажетті мөлшерден аспайтын көлемде дербес деректерді жинау;
2) заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының келісімінсіз дербес деректерді үшінші тұлғаларға бермеу;
3) Пайдаланушы жариялауға нақты келісім білдіргенінен басқа, алынған дербес деректерді жарияламау;
4) заңнамада белгіленген тәртіппен дербес деректерді заңсыз пайдаланудан немесе жоғалтудан қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері
4.1. Пайдаланушының міндеттері:
1)Операторға қажетті дәйекті және өзекті ақпаратты, оның ішінде Интернет-ресурста тіркеу кезінде толтырылатын нысанға сәйкес, тіркеу үшін қажетті Пайдаланушының дербес деректерін беру;
2) үшінші тұлғалардың дербес деректерін олардың келісімінсіз пайдаланбауға және бермеу. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың дербес деректерін орналастырған кезде Пайдаланушыда қажетті өкілеттіктер бар деп саналады;
3)Оператордың қызметтерді көрсетуіне әсер етуі мүмкін жағдайларда дербес деректердің өзгергені туралы хабарлау;
4) Интернет-ресурста өз есептік жазбасына қол жеткізу үшін сенімсіз, оңай табылатын құпиясөздерді пайдаланбау;
5) өз есептік жазбасына қол жеткізу құпиясөзін үшінші тұлғаларға бермеу
6) есептік жазбаны басқа тұлғаның атынан тіркемеу;
7)бірнеше есептік жазба жасамау;
Сайттың және Мобильді қосымшаның, олардың сервистерінің немесе пайдаланушылардың дербес парақтарының қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асырмау және бағдарламалық жасақтаманы пайдаланбау.

4.2. Пайдаланушының құқықтары:
1)өз жеке деректерін алып тастауды немесе түзетуді талап ету;
2) өзінің дербес деректеріне еркін қол жеткізу;
3) Интернет-ресурс Операторын бұл туралы белгіленген тәртіппен хабардар ете отырып, Операторға дербес деректерді беруден бас тарту. Бұл ретте Пайдаланушы Интернет-ресурстың кейбір қызметтеріне қол жеткізе алмайтыны туралы хабардар етілген.
5. Дербес деректерді қорғау
5.1. Пайдаланушының дербес деректерін қорғау үшін Оператор:
1)Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз қолжетімділіктен, өзгертуден, ашудан немесе жоюдан қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды;
2)арнайы уәкілетті қызметкерлерді және дербес деректерге қолжетімділік тәртібін анықтайды;
3) Пайдаланушының келісімінсіз дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге жол бермейді;
4) Пайдаланушының дербес деректеріне қолжетімділікті тек Интернет-ресурстың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін осы ақпарат қажет ететін үшінші тұлғаларға ғана береді, сондай-ақ Пайдаланушы ұсынған дербес деректерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында (оның ішінде Пайдаланушылардың заңсыз және/немесе құқыққа қайшы әрекеттерінің алдын алу және/немесе жолын кесу мақсатында) пайдалануға рұқсат береді
дербес деректерді сақтау, Пайдаланушыны дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететін мерзімнен артық емес уақытта анықтауға мүмкіндік беретін нысанда жүзеге асырылатынына және олар өңдеу мақсаттарына қол жеткізілгеннен кейін жойылуға жататына кепілдік береді.
6. Жауапкершілік
6.1. Пайдаланушы Интернет-ресурста/ мобильді қосымшада орналастыратын кез-келген ақпарат үшін, ақпаратты басқа Пайдаланушыларға хабарлау үшін, сондай-ақ басқа Пайдаланушылармен кез-келген өзара әрекеттесу үшін жеке жауап береді.
6.2. Оператор дербес деректерді рұқсатсыз таратқаны үшін келесі жағдайларда жауап бермейді:
1)егер бұл есептік жазбаға тауып алу үшін оңай құпиясөзді пайдаланған немесе үшінші тұлғалардың құпиясөзді пайдалануын қол жетімді еткен Пайдаланушының бейқамдығының салдары болса;
2) Егер Оператор дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қабылдаса, алайда дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері (бұзу, шабуыл) немесе бағдарламалық жасақтамадағы осалдықтар нәтижесінде орын алса.
6.3. Барлық басқа жағдайларда тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес туындайды.
7. Қорытынды ережелер
7.1. Осы Келісімді Оператор қандай да бір арнайы хабарландыру жасамай-ақ біржақты тәртіппен өзгертуі және/немесе толықтыруы мүмкін.
7.2.Осы Келісім ашық және жалпыға қолжетімді құжат болып табылады.
7.3. Осы құжат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 бабының 1 тармағына және 395 бабының 5 тармағына сәйкес жария оферта және қосылу шарты болып табылады.
7.4. Сіз https://learning.toowto.kz/ Интернет-ресурсында тіркеле отырып, жоғарыда көрсетілген ережелермен келісесіз.
7.5. Осы Келісімді қабылдай отырып, Пайдаланушы Оператордан телефон қоңырауларын немесе электрондық пошта арқылы смс-таратулар және e-mail хабарландыруларын алуға келісімін растайды.